1. Taraflar
a) Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş Suadiye Mah. Bağdat Cad. No:416, Kadıköy, Istanbul Türkiye adresinde ticari faaliyet gösteren BENETTON Giyim ve Sanayi A.Ş. (“BENETTON”) Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 1790172159 

b) tr.benetton.com internet sitesine (“Site”) üye olan internet kullanıcısı ("Üye/Siz")

 

2. Sözleşmenin Konusu
İşbu Üyelik Sözleşmesinin (“Sözleşme”)konusu, Site’nin kullanımına ilişkin hak ve yükümlülüklerin tespit edilmesidir.

 

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
3.1. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen kişilerin, Sitede bulunan “Üye Ol” butonuna tıklaması ve burada yer alan bilgileri doldurması gerekmektedir. Üye, Siteye üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, BENETTON'nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. “Üye Ol” butonuna tıklayarak işbu Sözleşmeyi onaylamış sayılacaksınız.

 

3.2.Üyenin hesabına erişmek ve Site üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üyenin sorumluluğundadır. Üye, hesabının veya şifresinin her türlü yetkisiz kullanımını ya da diğer güvenlik ihlallerini derhal BENETTON’a bildirmeyi kabul etmektedir. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifresi ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun münhasıran kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediğinden bahisle herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder

 

3.3. Üye, BENETTON tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Şifrenin üçüncü taraflarla paylaşılması nedeniyle doğabilecek tüm sorumluluk Üye’ye ait olup, bu nedenle üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından BENETTON'a karşı ileri sürülebilecek iddia ve talepler sebebiyle BENETTON’ın uğradığı tüm zararlar, Üye tarafından tazmin edilecektir.

 

3.4. Üye Siteyi kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Üyeyi bağlayacaktır.

 

3.5. Üye, Siteyi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

 

3.6. BENETTON Site üzerinde bulunan herhangi bir içeriği veya hizmeti herhangi bir zamanda Üyeye haber vermeksizin ve sebep göstermeksizin kendi takdiri doğrultusunda kaldırma, düzenleme, değiştirme, engelleme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda Üye, BENETTON’dan hiçbir talepte bulunmayacağını gayrikabili rücu kabul etmiştir. Değiştirilen veya güncellenen hususlar, , yayın tarih itibariyle geçerli olacaktır.

3.7.BENETTON;
- Sitenin hatalı kullanmasından veya Sitede yeralan kullanım şartlarına uyulmaması sebebiyle ortaya çıkacak zararlardan,
- Donanım, sistem yazılımı ve ağ ilişkili işlevden ortaya çıkacak arızalardan,
- İletişim ağı (network) tasarım ve bağlantı hatalarından,
- Voltaj dalgalanmalarından, elektrik kesilmelerinden, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel faktörlerden doğacak zararlardan sorumlu değildir.

 

3.8. Sitede Üye tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen Üyenin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin BENETTON ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. BENETTON'ın Üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

3.9. BENETTON, Üye verilerinin kendisinden kaynaklanmayan nedenlerle yetkisiz kişilerce okunmasından ve Üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. 3.10. Üye, diğer üyelerin yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üyeye aittir.

 

3.10. BENETTON dilediği zaman aşağıda sayılan eylemleri haber vermeden yapma hakkına sahip olup bu hallerde Üye BENETTON’a karşı herhangi bir talepte bulunamaz: (1) Sitenin herhangi bir kısmının işletimini veya erişimini herhangi bir sebeple değiştirme, durdurma veya iptal etme; (2) Sitenin herhangi bir kısmını ve geçerli politika veya kuralları değiştirme; (3) olağan veya olağandışı bakım, hata düzeltimi veya diğer değişiklikleri yapmak için Sitenin herhangi bir kısmının işletimine ara verme.

 

3.11. İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, BENETTON’ı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, BENETTON'ın Üyeye karşı Sözleşmeye uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 

3.12. BENETTON'ın, Üye’nin Site’yi işbu Sözleşme veya Kullanım Koşulları’na aykırı kullanması vb. haklı nedenlerin varlığı halinde, Üyenin üyeliğini askıya alma, silme, Üyeye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu hususu peşinen kabul eder. Bu durumda, BENETTON'ın hiçbir sorumluluğu yoktur.

 

3.13. Sitenin yazılım ve tasarımı BENETTON mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar Üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu Sitede adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. Üye, söz konusu eser niteliğini haiz tüm bu içerik üzerinde herhangi bir hak iddiasında bulunmayacağını beyan ve taahhüt eder. İşbu husus, Sözleşme kapsamında tesis edilen taahhütlerden bağımsız bir taahhüt olarak üyelik feshinde ve/veya sona ermesinden sonra da yürürlüğünü devam ettirecektir. Site içeriğine, tasarımına ve yazılımına ilişkin tüm mali hakların (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz) izinsiz kullanımı fikri mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelecektir. Buna ilaveten Üye, Sitede yer alan içerikleri satamaz, reklam ve benzeri amaçlar doğrultusunda kullanamaz ve bu içerikler üzerinde üçüncü kişilerin hakkını zedeleyecek şekilde tasarrufta bulunamaz.

 

3.14. BENETTON tarafından Sitenin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde Siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve ınternet protokol (IP) adresi, ilgili Siteye erişilen tarih ve saat, Sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve Siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

 

3.15. BENETTON, Üyenin Sitede sunulan hizmetlerden yararlanabilmek için Site üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. BENETTON, bu kapsamda Üyenin sağladığı kişisel verileri Sitede yer alan Aydınlatma Beyanı’na ve Çerez Politikası’na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Üye, kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki hakları ile ilgili olarak daha fazla bilgi için Sitede yer alan Aydınlatma Beyanı ve Çerez Politikası’nı inceleyebilir.

 

3.16. BENETTON Sitenin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Üyenin, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üye BENETTON Siteye girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

 

3.17. Site, üzerinde kontrolümüzün bulunmadığı sair internet sitelerine bağlantılar içermektedir. BENETTON, diğer internet sitelerinin gizlilik kurallarından veya sair uygulamalarından sorumlu değildir. Bu tür internet sitelerinin gizlilik kurallarını gözden geçirmenizi ve sizin bilgilerinizi nasıl topladıklarını, kullandıklarını ve paylaştıklarını incelemenizi tavsiye ederiz.

 

3.18. Üye, Üyeliğinin Sözleşmede yer alan şartları yerine getirdiği takdirde devam edeceğini kabul etmektedir. Üyenin bu şartları ihlal etmesi nedeniyle doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler ve/veya yetkili merciler tarafından BENETTON’a karşı öne sürülebilecek tüm iddia, talep ve/veya ödemeler için BENETTON’ın Üye’ye ferileri ile birlikte rücu hakkı saklıdır.

 

4. Sözleşmenin Feshi
4.1. İşbu Sözleşme Üyenin üyeliğini iptal etmesi veya BENETTON tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Buna ek olarak, BENETTON aşağıda sayılan hallerle sınırlı olmaksızın, Sözleşmenin ihlalinin tespiti halinde yahut bu ihlaller ile ilgili bir şikayet alınması halinde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın Üyenin Siteyi kullanımını engelleyebilir, üyeliği askıya alabilir yahut üyeliği iptal edebilir:

- Üye tarafından kayıt esnasında girilen bilgilerin veya daha sonra Siteye eklenen içeriklerin toplumun genel ahlak kurallarına uymayan metin, fotoğraf veya görseller içermesi, başka kişi ve kurumların kişilik haklarına saldırı niteliği taşıması,

- Üyenin Siteyi veya bu Site tarafından yürütülen herhangi bir programın işlemesine herhangi bir araç veya yazılım kullanarak müdahale etmesi veya müdahale etmeye teşebbüste bulunması, Sitenin tam ve gereği gibi çalışmasını engelleyecek virüs yayması, Siteye ait fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesi, tersine mühendislik uygulaması,

- Üyeye tahsis edilen şifrenin üçüncü şahsa ifşa edilmesi veya şifrenin herhangi bir izinsiz amaç için kullanılması yahut şifrenin yetkili olmayan kişilerce kullanıldığının anlaşılması,

- Üyenin Site veri tabanında yer alan diğer Üyelere ait bilgileri herhangi bir şekilde ifşa etmesi, değiştirmesi, kopyalaması veya çoğaltması, diğer Üyelerin fikri ve sınai haklarını veya gizliliğini ihlal etmesi.


4.2. Üye Sitenin Üyeliğini askıya alması yahut iptal etmesi halinde BENETTON’dan herhangi bir talepte bulunmayacağını peşinen beyan ve taahhüt eder.


4.3. Üye, Üyelik hesabını, üyelik bilgilerim alanında yer alan “Üyeliğimi Sil” butonunu tıklayarak kolayca kapatabilir. Üyelikten çıkan/çıkarılan Üyeye ait kişisel veriler BENETTON tarafından Üyeliğin sona ermesini müteakip 10 yıl boyunca saklanacak olup bu süre sona erdikten sonra mevzuata uygun olarak silinecek yahut anonim hale getirilecektir.

 

5. Genel Hükümler
5.1.İşbu Sözleşmeden doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup; İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


5.2.Taraflar, Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda, BENETTON’un kayıtlarının (e-posta yazışmaları, internet trafik bilgisi ve erişim kayıtları [log] ve benzeri) kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.


5.3. Tarafların birbirlerine yapacağı bildirimler, Üyenin BENETTON’a bildirdiği adres, GSM numarası ve/veya e-posta adresi ile BENETTON’un bu Sözleşmede belirtmiş olduğu adresine gönderilecektir. Üyenin iletişim bilgilerinde bir değişiklik olması halinde Üye, üyelik bilgilerini uygun şekilde güncelleyecektir. Aksi takdirde; Üyenin BENETTON’a bildirdiği iletişim bilgilerine yapılacak tebligatlar, geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracaktır.


5.4. Sözleşmenin herhangi bir maddesinin geçersiz ya da uygulanamaz hale gelmesi, diğer maddelerini geçersiz kılmayacaktır.


5.5. BENETTON’un Sözleşmeden kaynaklanan haklarını kısmen veya tamamen kullanmaması veya bunlara aykırı hareket etmesi hiçbir suretle bu haklardan feragat ettikleri anlamına gelmeyecektir.

 

Sitemize gösterdiğiniz ilgi ve güven için teşekkür ederiz.