Aydınlatma Beyanı

Benetton Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak tarafımıza iletilen tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz.

 

Şirketimizin benetton.com.tr alan adlı internet sitesini (“Site”) kullanmanız ve Site üzerinden alışveriş yapmanız halinde, bazı kişisel Kanun’un 10. Maddesi uyarınca bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.

 

Kişisel Verilerin Toplanması, İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Site’yi kullanmanız esnasında elektronik olarak toplanacak ve aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenecektir:

 

 
İşlenen Veriler İşlenme Amacı Hukuki Sebep
İşlem Güvenliği (cihaz bilgisi, log kaydı, kullanıcı adı, şifre) Site’yi kullanabilmeniz ve Site üzerindeki imkanlardan faydalanabilmeniz için işlenmektedir. Bir hakkın kullanılması için veri işlenmesinin gerekli olması
Kimlik Bilgileri (ad, soyad, TC kimlik numarası) Site üzerinden ürün siparişi vermeniz halinde, siparişinizin teslim edilebilmesi ve mesafeli satış sözleşmesi ile kanundan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için işlenmektedir. Sözleşmenin ifası için veri işlemenin gerekli olması, kanunlarda öngörülme
İletişim Bilgileri (adres, e-posta adresi, telefon numarası) Site üzerinden ürün siparişi vermeniz halinde, siparişinizin teslim edilebilmesi ve mesafeli satış sözleşmesi ile kanundan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için işlenmektedir. Sözleşmenin ifası için veri işlemenin gerekli olması, kanunlarda öngörülme
İletişim Bilgileri (e-posta adresi, telefon numarası) Yeni ürünler, kampanya, promosyon ve indirimlere ilişkin olarak tarafınıza ticari ileti gönderilmesi için, onayınızın bulunması halinde, işlenmektedir. Açık rıza
Finansal Bilgiler (fatura bilgileri) Mesafeli satış sözleşmesi ile kanundan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için işlenmektedir. Sözleşmenin ifası için veri işlemenin gerekli olması, kanunlarda öngörülme

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Toplanan kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar için gerekli olduğu hallerde; Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aşağıdaki üçüncü taraflara aktarılabilecektir:

 
Aktarılan Veriler Aktarım Amacı ve Aktarılan Üçüncü Taraf Hukuki Sebep
İşlem Güvenliği (cihaz bilgisi, log kaydı, kullanıcı adı, şifre) Site’yi kullanabilmeniz ve Site üzerindeki imkanlardan faydalanabilmeniz, Şirketin yurtiçinde bulunan sunucularına ve bu kapsamda hizmet aldığı üçüncü taraflara aktarılmaktadır. Bir hakkın kullanılması için veri işlenmesinin gerekli olması
Kimlik Bilgileri (ad, soyad, TC kimlik numarası) Site üzerinden ürün siparişi vermeniz halinde, siparişinizin teslim edilebilmesi ve mesafeli satış sözleşmesi ile kanundan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için, tedarikçilere (örn. lojistik, kargo vb.) aktarılmaktadır. Sözleşmenin ifası için veri işlemenin gerekli olması, kanunlarda öngörülme
İletişim Bilgileri (adres, e-posta adresi, telefon numarası) Site üzerinden ürün siparişi vermeniz halinde, siparişinizin teslim edilebilmesi ve mesafeli satış sözleşmesi ile kanundan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için tedarikçilere (örn. lojistik, kargo vb.) aktarılmaktadır. Sözleşmenin ifası için veri işlemenin gerekli olması, kanunlarda öngörülme
İletişim Bilgileri (e-posta adresi, telefon numarası) Yeni ürünler, kampanya, promosyon ve indirimlere ilişkin olarak tarafınıza ticari ileti gönderilmesi için, bu hususta hizmet aldığımız tedarikçilere ve ayrıca İleti Yönetim Sistemi’ne aktarılmaktadır. Açık rıza, kanunlarda öngörülme
Finansal Bilgiler (fatura bilgileri) Şirketimizin global bir şirketler grubunun parçası olması nedeniyle, verilerin merkezileştirilmesi amacıyla, Şirketimizin yurtdışında bulunan sunucularına ve bu kapsamda hizmet alınan üçüncü taraflara ve yurtdışındaki bağlı şirketlere aktarılmaktadır. Açık rıza

 

Veri Güvenliği

 

Şirketimiz, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm makul teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla ve muhtemel risklere karşı uygun bir düzeyde korumaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Beyanı’nda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak cevaplandıracaktır. Ancak, başvurunuza yazılı olarak verilecek cevap 10 sayfayı aşıyor ise, 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti kadar ücret alınabilecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi tr.sisley.com adresinde bulunan veri sahibi başvuru formunu doldurarak; yazılı olarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya elektronik posta adresi kullanmak suretiyle başvuru formunda yer alan adreslere iletebilirsiniz.